Kallelse till vårmöte

Medlemmar i DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. kallas till förbundets ordinarie vårmöte den 17 maj 2021 klockan 16. Mötet ordnas via Google meet. Välkomna!

På mötet behandlas följande stadgeenliga ärenden:

§1 mötet öppnas

§2 val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

§3 mötets laglighet och beslutförhet konstateras

§4 föredragningslistan för mötet godkänns

§5 bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras

§6 beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga

§7 övriga i möteskallelsen angivna ärenden

§8 mötet avslutas

Anmäl dig till mötet till verksamhetsledare Hilde Losvik per e-post till hilde@dunk.fi så skickar vi länk eller telefonnummer så du kan ansluta dig till mötet på distans.

Relaterade artiklar