Stadgar

Förbundets stadgar

1) Föreningens namn är DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.
Föreningen är en riksomfattande ungdomsorganisation.
DUNKs primära verksamhetsområde omfattar alla orter i Finland där det finns svensk
bosättning. Föreningen bedriver också internationell verksamhet.

Förbundets hemort är Helsingfors.

Förhandlingar och protokoll förs på svenska.

2) Syftet med förbundet är att främja barns och ungdomars musikaliska, sociala och
kulturella utveckling, och detta speciellt genom att stöda och utveckla barn- och
ungdomsmusikverksamheten i Svenskfinland. Förbundet är religiöst och politiskt obundet.

Förbundet vill förverkliga syftet genom:

 • att ekonomiskt och ideellt stöda samt ta initiativ till grundandet av barn- och
  ungdomskörer,
  musikensembler inom sitt verksamhetsområde
 • att erbjuda enskilda medlemmar och medlemsgrupper skolning, kurser och information
 • att anordna utbildning och fortbildning av ledare för barn- och ungdomsgrupper
 • att tillsammans med tonsättare, författare och förlag producera material för ung musik
 • att informera medlemmar och medlemsgrupper om nytt material på området
 • att samarbeta med andra likartade organisationer i Finland, övriga Norden samt söka
  kontakt med barn-och ungdomsmusiksammanslutningar iandra Länder.

3) Verksamheten skall finansieras genom medlemsavgifter, anslag, bidrag, sponsring och
donationer. Förbundet kan äga fastigheter och värdepapper, grunda fonder samt idka
försäljningsverksamhet som hänför sig till föreningens verksamhet.

4) Som ordinarie medlemmar i förbundet kan antas:
a) en sammanslutning med rättshandlingsförmåga
b) barn- och ungdomsmusikgrupper och föreningar
c) enskilda (under 29 år)
d) understödande medlemmar oavsett ålder

Enskild person kan antas som understödande medlem.

5) Medlem som önskar avgå ur förbundet skall därom skriftligen meddela till förbundets
styrelse eller dess ordförande eller meddela till förbundsmötets protokoll.

Styrelsen kan utesluta medlem som har verkat emot dessa stadgar eller förbundets syfte.

6) Då styrelsen eller föreningens möte så beslutar, är deltagande i föreningens möte också
möjligt per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före
eller under mötet.

Föreningen håller två ordinarie möten om året. Föreningens vårmöte hålls i januari-maj och
höstmöte i september-december på en av styrelsen närmare fastställd dag.

7) Vid föreningens möten har varje medlem en röst. Som mötets beslut gäller, om inte
något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de
avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt, avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid
lotten.

8) Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att
skicka ett kallelsebrev till varje medlem per post eller per e-post eller med annons på
föreningens hemsidor.

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras
 6. beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och
  andra ansvarsskyldiga
 7. övriga i möteskallelsen angivna ärenden

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande
  kalenderår fastställs
 6. val av styrelseordförande (ojämna år) och övriga medlemmar i styrelsen
 7. val av en eller två verksamhetsgranskare och dennes suppleant/deras suppleanter eller en
  revisor eller två revisorer och dennes suppleant/deras suppleanter
 8. övriga i möteskallelsen angivna ärenden

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens vår- eller
höstmöte ska han eller hon skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan
tas med i möteskallelsen.

9) Förbundets verkställande organ är styrelsen.

Styrelsen består av på ordinarie förbundsmöte utsedd ordförande och minst fem (5) och
högst sju (7) medlemmar. För styrelsemedlemmarna väljs minst tre (3) och högst sju (7)
ersättare.
Styrelsens ordförande väljs varje ojämnt år till en mandatperiod på två år.
Styrelsemedlemmarna väljs årligen för en mandatperiod på ett år.
Styrelsen väljer inom sig viceordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.

Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordförande och minst hälften av övriga
styrelseledamöter är närvarande.

Styrelsen kan utse dirigenter och övriga ledare.

Styrelsen kan utse utskott och arbetsgrupper.

10) Förbundets namn kan tecknas av endera ordförande eller viceordförande jämte
sekreteraren eller kassören. Förbundets räkenskapsperiod är lika med kalenderåret.

11) Ändringar i dessa stadgar kan göras på förbundsmötet, om de nämnts i möteskallelsen
och om minst tre fjärdedelar (3/4) av de angivna rösterna stöder ändringen.

12) För upplösande av förbundet krävs beslut av förbundsmöte och att minst tre
fjärdedelar (3/4) av de angivna rösterna stöder upplösande av förbundet.
Om förbundet upplöses bör förbundets tillgångar användas för befrämjande av barn- och
ungdomsmusiken på ett sätt som sista förbundsmötet besluter.