Mångfald och jämställdhet

Strategi för att värna om lika värde, mångfald och jämställdhet 

inom DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.

DUNK är sedan den 13.6.2018 anslutet till initiativet “Yhdenvertainen musiikkiala” som koordineras av Music Finland. Genom att vara med i satsningen förbinder sig DUNK att på bästa möjliga sätt följa nedanstående principer, och att på följande sätt värna om mångfald och jämlikhet inom musikbranschen.

 1. Vår organisation (DUNK) förbinder sig till att sammanställa och följa en plan för jämställdhet och likabehandling som uppdateras årligen.
 2. Vi förbinder oss att på ett aktivt sätt främja jämställdheten i vår marknadsföring och kommunikation.
 3. I rekrytering och lönefrågor förbinder vi oss att följa principer för ökad jämställdhet och likabehandling inom musikbranschen och garanterar alla en trygg arbetsmiljö, fri från diskriminering och kränkande beteende.
 4. Vi arbetar utgående från målsättningen att dessa principer omfattar såväl DUNKs personal, som styrelse och arbetsgrupper.
 5. I det konstnärliga beslutsfattandet beaktas tolerans, mångfald, jämställdhet och likabehandling
 6. Vi arbetar för att barn och unga skall ha rätt att välja sin musikaliska/konstnärliga bana utan förutfattade meningar och utan att påverkas av sin etnicitet och/eller annan tillhörighet. Vi föregår med gott exempel genom vår verksamhet och uppmuntrar barn och unga till att fatta modiga och självständiga val som individer.

Källa: www.yhdenvertainenmusiikkiala.com

DUNKs planer för inkludering, jämställdhet och likabehandling

I tillägg till det gemensamma initiativet “Yhdenvertainen musiikkiala” jobbar DUNK även internt med att ta ställning till frågor gällande inkludering, jämställdhet och likabehandling. Under våren och sommaren 2022 har det pågått ett aktivt arbete med att uppdatera organisationens planer för att upprätthålla och arbeta för dessa principer och arbetet har resulterat i de planer som finns nedan. 

För att komma igång med diskussionerna skickades en enkät ut till styrelsen och personalen med frågor som behandlade inkludering, jämställdhet och likabehandling, hur vi jobbar för dessa frågor idag och vad vi kunde göra för att främja en utveckling både internt, i våra projekt och i branschen. Enkäten och frågorna diskuterades sedan gemensamt med personalen och DUNKs styrelse. Utgående ifrån de diskussioner som hölls samt enkätsvaren skapades en plan för inkludering, jämställdhet och likabehandling som tas i beaktande i DUNKs verksamhet och projekt.

Inkludering


Hur inkluderingsarbetet upplevs i nuläget på DUNK av personal och styrelse

 • Styrelse och personal på DUNK upplever att de som nu inkluderas i arbetsgrupper, styrelse och våra projekt inkluderas till samma grad.
 • DUNK som organisation kunde bli bättre på att bjuda in nya personer i våra arbetsgrupper, styrelsen och personal.
 • Det finns grupper barn och unga som eventuellt inte kan/känner till/har möjlighet att ta del av vår verksamhet.
 • vi är medvetna om att vår finlandssvenska krets kan upplevas som sluten och vill jobba för att öppna upp vår verksamhet för att förebygga exkludering.

Våra målsättningar 

 • DUNK inkluderar personer utanför våra egna kontaktnät.
 • DUNK visar genom vår personal och våra projekt goda exempel för barn och unga.
 • DUNK anlitar personer även utanför det egna nätverket.
 • DUNK når aktivt ut till grupper som eventuellt inte skulle komma i kontakt med vår verksamhet genom andra sammanhang.

För att uppnå våra målsättningar 2023 kommer vi att:

 • anlita unga och nya personer till våra projekt och uppdrag och ifall erfarenhet saknas erbjuder vi möjlighet till en mentor eller handledning.
 • hålla fler öppna rekryteringar och aktivt försöka nå personer också utanför egna nätverk.
 • ordna en föreläsning eller workshop för vår personal, styrelse och medlemmar för att fortbilda oss. Vi behöver veta mer om olika grupper för att veta hur vi bäst kan möta behoven och utveckla vår verksamhet till att vara mer inkluderande.
 • specifikt rikta oss till grupper som i nuläget kanske inte hittar till vår verksamhet och skapa material och innehåll som inkluderar en bredare målgrupp.

Upprätthållande

 • DUNK ser till att planen gås igenom tillsammans med personalen inför nya projekt och anställningar och att vi efter avslutade projekt utvärderar huruvida vi lyckats följa våra målsättningar.
 • Utvärdering görs både i våra arbetsgrupper och i DUNKs styrelse.

Jämställdhet och likabehandling

Hur DUNKs arbete för jämställdhet och likabehandling upplevs i nuläget av personal och styrelse

 • DUNK upplevs vara en jämlik arbetsplats.
 • Vi försöker främja en jämn fördelning genom att i våra projekt anlita både män och kvinnor.
 • Våra arbetsgrupper och personal består till stor del av kvinnor.
 • Vi behöver aktivt se till att vi i vårt sätt att jobba och de vi anlitar är goda förebilder för barn och unga. Det ska finnas bred representation och personer som barn och unga kan se upp till samt att barn och unga upplever att dessa frågor är viktiga för DUNK.

Våra målsättningar

 • DUNK bidrar till en jämställd och jämlik musikbransch.
 • På arbetsplatsen DUNK är jämställdhet och jämlikhet en självklarhet.
 • DUNK visar goda exempel för barn och unga.

För att uppnå våra målsättningar 2023 kommer vi att:

 • sträva efter likvärdig representation av könstillhörigheter på våra evenemang genom aktiva val i de anställningar vi gör för våra produktioner och projekt.
 • försöka rekrytera personer från andra könstillhörigheter än den dominerande i en viss roll.
 • följa tydliga riktlinjer gällande ersättningar och arvoden.

Upprätthållande

 • DUNK ser till att planen gås igenom tillsammans med personalen inför nya projekt och anställningar och att vi efter avslutade projekt utvärderar huruvida vi lyckats följa våra målsättningar.
 • Utvärdering görs både i våra arbetsgrupper och i DUNKs styrelse.

DUNKs planer för inkludering, jämställdhet och likabehandling uppdateras vid behov inför nya verksamhetsår men omarbetas allra senast om 5 år.

Har du tankar kring hur vi kunde utveckla vårt arbete kring dessa frågor? Kontakta gärna DUNKs personal.