Kallelse till vårmöte

DUNK håller förbundets ordinarie vårmöte den 8 maj 2019 klockan 15 i Helsingfors och medlemmar är välkomna att delta. Mötet förväntas vara kort och koncist med stadgeenliga ärenden. Medlemmar kan även delta i mötet via Skype.

Den som önskar delta i mötet ombeds ta kontakt med verksamhetsledare Martin Enroth, med tanke på ändamålsenliga utrymmen och servering.

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

§1) Mötet öppnas
§2) Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
§3) Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
§4) Föredragningslistan för mötet godkänns
§5) Bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande presenteras
§6) Beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
§7) Övriga i möteskallelsen angivna ärenden

Mötesdeltagarna samlas vid entrén i Helsingfors centrumbibliotek Ode.

Välkomna!

Relaterade artiklar