Kallelse till vårmöte

april 11, 2019
Featured image for “Kallelse till vårmöte”

Den som önskar delta i mötet ombeds ta kontakt med verksamhetsledare Martin Enroth, med tanke på ändamålsenliga utrymmen och servering.

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

§1) Mötet öppnas
§2) Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
§3) Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
§4) Föredragningslistan för mötet godkänns
§5) Bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande presenteras
§6) Beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
§7) Övriga i möteskallelsen angivna ärenden

Mötesdeltagarna samlas vid entrén i Helsingfors centrumbibliotek Ode.

Välkomna!

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier

Senaste inläggen