Kallelse till vårmöte

Förbundets medlemmar och övriga intresserade önskas välkomna till DUNKs ordinarie vårmöte den 20 maj klockan 15.30. Mötet ordnas i år via Google Meet.

På mötet behandlas följande stadgeenliga ärenden:

 

§1 mötet öppnas

§2 val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

§3 mötets laglighet och beslutförhet konstateras

§4 föredragningslistan för mötet godkänns

§5 bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras

§6beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga

§7 övriga i möteskallelsen angivna ärenden

Anmäl dig till mötet till verksamhetsledare Martin Enroth per e-post till martin@dunk.fi så skickar vi länk eller telefonnummer så du kan ansluta dig till mötet på distans.

Relaterade artiklar