Kallelse till vårmöte

Medlemmar i DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. kallas till förbundets ordinarie vårmöte den 9 maj 2022 klockan 16. Mötet ordnas via Google meet. Välkomna!

På mötet behandlas följande stadgeenliga ärenden:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

§3 Mötets laglighet och beslutförhet konstateras

§4 Föredragningslistan för mötet godkänns

§5 Bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande presenteras

§6 Beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga

§7 Övriga i möteskallelsen angivna ärenden

§8 Avslutande av möte

Anmäl dig till mötet till verksamhetsledare Hilde Talus Losvik per e-post till hilde@dunk.fi så skickar vi länk eller telefonnummer så du kan ansluta dig till mötet på distans.

Relaterade artiklar