Kallelse till vårmöte

maj 2, 2022
Featured image for “Kallelse till vårmöte”
På mötet behandlas följande stadgeenliga ärenden:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

§3 Mötets laglighet och beslutförhet konstateras

§4 Föredragningslistan för mötet godkänns

§5 Bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande presenteras

§6 Beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga

§7 Övriga i möteskallelsen angivna ärenden

§8 Avslutande av möte

Anmäl dig till mötet till verksamhetsledare Hilde Talus Losvik per e-post till hilde@dunk.fi så skickar vi länk eller telefonnummer så du kan ansluta dig till mötet på distans.

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier

Senaste inläggen