Kallelse till vårmöte 15.5.2023

maj 5, 2023
Featured image for “Kallelse till vårmöte 15.5.2023”

Medlemmar i DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland rf och övriga intresserade välkomnas till förbundets ordinarie vårmöte den 15 maj kl. 16 på Google Meet.

På mötet behandlas följande stadgeenliga ärenden:

§1) Mötet öppnas

§2) Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

§3) Mötets laglighet och beslutförhet konstateras

§4) Föredragningslistan för mötet godkänns

§5) Bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande presenteras

§6) Beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga

§7) Övriga i möteskallelsen angivna ärenden

§8) Avslutande av möte

Anmäl dig till mötet per e-post till DUNKs tf verksamhetsledare Matilda Ångerman, matilda@dunk.fi.

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier

Senaste inläggen