Kallelse till höstmöte 25.10.2021

oktober 18, 2021
Featured image for “Kallelse till höstmöte 25.10.2021”

Välkommen att delta i DUNKs höstmöte den 25.10.2021 kl 16:00 på Google Meet.

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
 4. Föredragningslistan för mötet godkänns
 5. Verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs
 6. Val av styrelseordförande och övriga medlemmar i styrelsen
 7. Val av en eller två verksamhetsgranskare och dennes suppleant/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och dennes suppleant/deras suppleanter
 8. Övriga i möteskallelsen angivna ärenden
  8.1 Röstning om stadgeändring: Förlängning av ordförandes mandatperiod till två år
 9. Avslutande av mötet

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens vår- eller höstmöte ska han eller hon skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

Anmäl dig till mötet till verksamhetsledare Hilde Losvik per e-post till hilde@dunk.fi så skickar vi länk eller telefonnummer så du kan ansluta dig till mötet på distans.

Mötet hålls online på Google Meet.

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier

Senaste inläggen