Kallelse till höstmöte 26.10.2022

oktober 12, 2022
Featured image Fallback

Välkommen att delta i DUNKs höstmöte den 26.10.2022 kl 16:00 på Google Meet.

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

  1. Mötet öppnas
  2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
  3. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
  4. Föredragningslistan för mötet godkänns
  5. Verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs
  6. Val av styrelseordförande och övriga medlemmar i styrelsen
  7. Val av en eller två verksamhetsgranskare och dennes suppleant/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och dennes suppleant/deras suppleanter
  8. Övriga i möteskallelsen angivna ärenden
  9. Avslutande av mötet

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens vår- eller höstmöte ska hen skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

Anmäl dig till mötet till verksamhetsledare Matilda Ångerman per e-post till matilda@dunk.fi så skickar vi länk så du kan ansluta dig till mötet på distans. Mötet hålls online på Google Meet.

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier

Senaste inläggen